Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Autokaupan purku

Autokaupan purku saattaa tulla kyseeseen, jos esimerkiksi autossa ilmenneitä vikoja ei pystytä korjaamaan, niiden korjaaminen käy kohtuuttoman kalliiksi tai korjaus kestää kohtuuttoman kauan. Kaupan purkaminen on yleensä viimesijainen keino, mikäli autossa olevaa virhettä ei saada muulla tavoin oikaistua. Autokauppariidoissa sinua avustaa ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella Turussa ja Turun seudulla sekä Tampereella Asianajotoimisto Thureson Oy.

Kuluttajansuoja ja virhevastuu autokaupassa

Kuluttajansuojalakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kaupoissa. Kuluttajansuoja autokaupassa tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että ostajalla on virheen ilmetessä oikeus vaatia auton korjausta. Myös myyjällä on oikeus yrittää ensin korjata autossa ilmennyt vika ja tähän on Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakiintuneen linjan mukaan annettava ainakin muutama yritys. Laki asettaa myös hinnanalennuksen ja virheettömän tavaran toimittamisen vaihtoehdoiksi autokaupan purkamisen edelle.

Auton korjaus tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa tapahtua:

– kohtuullisessa ajassa

– ostajalle ei saa aiheutua oikaisusta kustannuksia

– ostajalle ei saa aiheutua oikaisusta olennaista haittaa

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee täyttyä. Mikäli yksikin näistä edellytyksistä ei täyty, voi ostaja vaatia hinnanalennusta tai autokaupan purkua, jos virhe on olennainen. Lisäksi ostaja voi vaatia korvausta vahingoista, jos sellaisia on syntynyt.  Eli, jos korjausta ei tehdä kohtuullisessa ajassa, korjauksesta vaaditaan rahaa ja/tai jos korjauksesta aiheutuu olennaista haittaa, autokauppa voidaan todennäköisesti purkaa.

Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen autossa ennen ostopäivää, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden aikana ostopäivästä. Autossa voi myös olla autokaupan purkamiseen oikeuttava virhe sillä perusteella, että auto on ollut olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää. Tähän kohtaan liittyy olennaisesti auton hinta. Eli mitä kalliimpi auto on ollut kyseessä, sen enemmän ostaja voi olettaa saavansa. Hyvin edullisen auton rikkoutumisen todennäköisyys on varsin suuri, kun taas kalliin auton tulisi kestää varsin kauan.

Kun auton myyjä on autokauppa, tai mikä tahansa muu elinkeinonharjoittaja, kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Autokauppa on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee, ja siitä, oliko myyjä tietoinen virheestä. Kuluttajansuojalain mukaan ostajan on aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Ellei autolla ole takuuta, kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo, käytännössä siis se, että virhe on ollut autossa jo luovutushetkellä. Jos virhe kuitenkin ilmenee kuuden kuukauden sisällä kaupasta, virheen oletetaan olleen autossa kaupan hetkellä, ja myyjän on kumottava tämä olettamus.

Mikäli autokaupan purku mietityttää, ota yhteyttä. Asiantuntevat asianajajamme ovat täällä sinua varten ja auttavat sinua.

Käytetyn auton kaupan purkaminen

Kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on asetettu matalammalle kuin esimerkiksi kauppalaissa. Autokauppa voidaan usein purkaa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta. Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että purkaminen on mahdollista, jos virhe on vähäistä suurempi.

Autokaupassa voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että vähänkin suuremman auton osan rikkoutuminen ylittää vähäisyyden vaatimuksen. Näin ollen ilman korjausta jäänyt virhe johtaa usein autokaupan purkuun. Autokaupan tulee korjata vika kohtuullisessa ajassa ja kuluitta, jottei purkukynnys ylity.

Autossa on lähtökohtaisesti virhe, mikäli se:

  • ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja
  • jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista
  • mikäli auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet (kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta) huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa


Autossa on edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa virhe, vaikka se olisi myyty ”sellaisena kuin se on”. Auton virheenä ei voida vedota seikkaan, josta myyjä on kertonut ennen kauppojen tekemistä, tai seikkaan, joka johtuu esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä tai auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Virheet katsotaan tavanomaisesta kulumisesta johtuviksi vioiksi sitä helpommin, mitä vanhempi auto on ja mitä kauemmin aikaa on kulunut auton ostamisesta. 

Autokaupan purkaminen on usein monimutkainen asia, joka harvemmin onnistuu ilman ammattilaisen apua. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä, autamme mielellämme.