Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Perunkirjoitus Turku

Perunkirjoitus Turku, Paimio, Salo ja muu lähiseutu – pyydä asiantuntevaa lakimiestä avuksesi perunkirjoituksiin tai muiden perintöoikeuteen liittyvien riita- ja ongelmatilanteiden ratkomiseen. Asianajotoimistoltamme löydät pitkän kokemuksen omaavia ja perintöoikeuteen erikoistuneita lakimiehiä. Asianajotoimistomme palvelee myös Tampereella.

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirja erittelee vainajan omaisuuden sekä velat. Tämän lisäksi siihen kirjataan mahdollisen elossa olevan lesken omaisuus. Jos sinä tarvitset apua perunkirjoituksissa tai perintökirjan laatimisessa Turussa, Kaarinassa tai Paimion lähialueilla sekä Tampereella, me Turun Asianajotoimistolla voimme auttaa sinua kaikissa perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Perintöoikeus

Perintöoikeus määrittää, että Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava aina perunkirjoitus. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Hakemuksesta Verohallinto voi kuitenkin myöntää tähän lisäaikaa.

Perukirjaan merkitään vainajan varat ja velat sellaisina, kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki perilliset. Perukirjasta tulee myös käydä selville, ketkä kutsutuista ovat saapuneet perunkirjoitukseen. Perunkirjoitukseen on valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä.

Perunkirjoituksen asianmukainen ja virheetön toimittaminen edellyttää erilaisten oikeudellisten kysymysten hahmottamista. Turun Asianajotoimiston asianajajat varmistavat puolestasi perukirjan ja perunkirjoituksen virheettömyyden.

Perinnönjako

Perinnönjako on toimenpide, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjaosta on laadittava kirjallinen ja jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoittama perinnönjakokirja.

Perinnönjako voidaan toimittaa kuolinpesän osakkaiden keskenään sopimalla tavalla. Mikäli osakkaat eivät pääse sopimukseen, voidaan kuolinpesän jakoa toimittamaan hakea pesänjakaja. Pesänjakajan määrää hakemuksesta tehtävään käräjäoikeus. Pesänjakajan on noudatettava hyvää pesänjakajatapaa. Pesänjakajan on muun muassa määriteltävä perinnönjaon aika ja paikka. Kutsu perinnönjakoon on toimitettava kaikille kuolinpesän osakkaille.

Turun Asianajotoimiston lakimiehet hoitavat perinnönjakoon, kuten pesänjakajan velvollisuuksiin ja jakokirjan laatimiseen, liittyvät toimeksiannot ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Testamentti

Testamentti määrittää, kenelle perintösi siirtyy kuoleman jälkeen. Mikäli et laadi lainvoimaista testamenttia, perintösi jaetaan lainmukaisen perimysjärjestyksen eli perintökaaren mukaan.

Testamentteja on erilaisia. Esimerkiksi yleistestamentti tarkoittaa testamenttia, jolla luovutetaan koko omaisuus. Erityistestamentti taas antaa mahdollisuuden määrätä tiettyä esinettä, johon voidaan omistusoikeuden sijaan antaa esimerkiksi käyttöoikeus.

Toimistomme lakimiehet laativat puolestasi testamentin, hoitavat testamentin moittimiseen liittyvät toimeksiannot sekä avustavat sinua muutoinkin testamenttiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä aina parhaan ammattitaitonsa mukaan.

Testamentin moitekanne

Testamentin moite tarkoittaa väitettä testamentin pätemättömyydestä. Testamenttia voi moittia nostamalla testamentin moitekanne testamentinsaajaa vastaan käräjäoikeudessa. Kanneaika on kuusi kuukautta testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi esimerkiksi silloin, kun testamentintekijä on ollut testamentin tekohetkellä alaikäinen, testamenttia ei ole laadittu laissa säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen tai testamentin tekemiseen on vaikuttanut esimerkiksi mielisairaus. Jos perillinen moittii testamenttia, hänen on kyettävä osoittamaan testamenttia rasittavan pätemättömyysperusteen olleen voimassa jo testamentin tekohetkellä.

Testamentin moittiminen edellyttää moitteen tueksi päteviä perusteita. Kanteen nostamiseksi on aiheellista turvautua oikeudellisen ammattilaisen apuun. Meillä Turun Asianajotoimistolla on vuosien kokemus testamenttien moittimisesta. Toimistomme lakimiehet hoitavatkin aina luotettavasti ja tehokkaasti testamentin moittimiseen liittyvät toimeksiannot.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka avulla henkilö järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän ei myöhemmin heikentyneen terveydentilansa vuoksi kykene hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti. Valtuutus on voimassa maistraatin vahvistamisen jälkeen. Valtakirjan tekijän on ymmärrettävä sen sisältö ja merkitys.

Asianajotoimisto Turun lakimiehet hoitavat edunvalvontavaltuutukseen liittyvät toimeksiannot nopeasti ja vaivattomasti. Samalla huolehdimme siitä, että valtakirja on aina etusi ja oikeuksiesi mukainen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kun perunkirjoitus Turussa, Paimiossa tai muualla Turun seudulla tai Tampereella herättää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä! Voimme auttaa sinua perunkirjoitusten lisäksi niin perinnönjakoon, perintöoikeuteen, testamenttiin kuin myös edunvalvonnan valtuutuksiin liittyvissä kysymyksissä.