Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Asuntokauppariita

Asuntokauppariita voi puhjeta yllättävästi, jos asuntokauppojen jälkeen kyseisestä kiinteistöstä tai huoneistosta ilmenee joitakin ennalta-arvaamattomia ongelmia. Asuntokauppariidan voi aiheuttaa esimerkiksi rakennusteknisiin yksityiskohtiin tai muuten asunnon kuntoon liittyvät ongelmat, jotka voivat ilmetä muun muassa muuton jälkeisinä terveysongelmina. Turun Asianajotoimisto palvelee asiakkaitaan paikkakunnilla Turku, Kaarina, Paimio ja Tampere.

Kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisesti. Näin ollen myyjän sekä ostajan, tai vaihtoehtoisesti heidän asiamiehensä, on allekirjoitettava kiinteistön kauppakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kiinteistön kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kauppakirja voidaan tehdä myös sähköisesti.

Kiinteistö kauppakirja sisältää perinteisesti seuraavat asiat:

  • Luovutustarkoitus
  • Luovutettava kiinteistö
  • Myyjä ja ostaja
  • Kauppahinta ja muu vastike

Jos kiinteistö kauppaa ei ole tehty laissa säädetyllä tavalla, se ei ole sitova. Tämän vuoksi on aina syytä varmistaa, että kauppa on juridisesti pätevä. Me Turun Asianajotoimistolla palvelemme sinua kaikissa kiinteistö kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Laadimme esimerkiksi puolestasi pätevän kiinteistön kauppakirjan ja varmistamme, että kaupanteko sujuu kaikin puolin ongelmitta.

Asuntoriita voidaan sovitella tai ratkaista tuomioistuimen avulla

Kun asuntoriita puhkeaa, on tärkeää pohtia uudelleen asunnon ostajan ja myyjän vastuuta asuntokaupan osalta. Joskus myös asuntokaupan purku voi tulla kysymykseen. Mahdolliset asuntokaupan virheet tai muut asuntokaupan riita-asiat voidaan kuitenkin useimmiten ratkaista, kunhan tilanteesta tehdään laaja-alainen selvitys, jonka jälkeen asuntokauppariidan purkua voidaan edistää neuvottelun ja sovittelun avulla. Joskus kuitenkin viimeiseksi mahdollisuudeksi jää asuntoriidan selvittäminen tuomioistuimen avulla. Tällöin sinua avustaa oikeudessa asuntokauppariita asianajaja.

Ostajan vastuu asuntokaupassa

Asunnon ostajan on aina perehdyttävä huolellisesti kiinteistöön ennen sen ostamista. Ostajalla ei ole oikeutta laatuvirheenä vedota seikkaan, jonka hän olisi voinut havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kiinteistökaupan tekemistä. Ostajan vastuulla on maksaa sovittu kauppahinta tai suorittaa muu sovittu vastike ajoissa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä ja lisäksi vahingonkorvausta.

Ostajan vastuu asuntokaupassa on usein kaikkea muuta kuin yksinkertaisesti selvitettävissä. Tämän vuoksi voi olla tarpeen kääntyä lakimiehen puoleen. Toimistomme tarjoaa käyttöösi korkeatasoista palvelua kaikissa kiinteistön ostajan rooliin ja asuntokaupan vastuuseen liittyvissä asioissa. Selvitämme puolestasi oikeutesi ja velvollisuutesi. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Asuntokauppa sisältää useita oikeudellisia vastuukysymyksiä ja edellyttää asunnon myyjältä korkeatasoista huolellisuutta. Myyjän vastuu asuntokaupassa ei kuitenkaan ole aina yksinkertaisesti tulkittavissa.

Asunnon myyjän velvollisuutena on luovuttaa kiinteistö ostajalle sovittuna ajankohtana. Muussa tapauksessa ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämisen lisäksi vahingonkorvausta. Jos viivästys on olennainen, eikä ostaja ota kiinteistöä vastaan, hänellä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämisen lisäksi kaupan purkua. Myyjän velvollisuutena on antaa ostajalle kiinteistöstä oikeat ja ajantasaiset tiedot. Kiinteistön on oltava sellainen kuin myyjä ja ostaja ovat sopineet.

Mikäli tarvitset lisätietoja myyjän vastuista asuntokaupassa, voit kääntyä toimistomme kokeneiden lakimiesten puoleen. Selvitämme puolestasi, mihin olet asunnon myyjänä oikeutettu ja velvoitettu. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa sinua oikeudenkäynneissä.

Ostajan velvollisuudet uuden asunnon kaupassa

Ostajan on maksettava kauppahinta samana ajankohtana kuin hänelle luovutetaan asunnon hallinta sekä osakekirja tai muu asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittava asiakirja. Tai silloin, kun suostumus hänen saantonsa kirjaamiseen osakehuoneistorekisteriin annetaan. Mikäli ostaja rikkoo sopimuksen ja peruuttaa asunnon kaupan ennen kuin asunto on luovutettu hänen hallintaansa, myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Ostajan on maksettava kauppahintaerä ajoissa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus viivästyskorkoon, jos kauppaa ei peruuteta tai pureta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos maksuviivästyksestä johtuva sopimusrikkomus on olennainen.

Lisätietoja ostajan velvollisuuksista saat lakimiehiltämme. Selvitämme puolestasi, mihin olet uutta asuntoa ostaessa oikeutettu ja velvoitettu. Samalla huolehdimme myös siitä, että kaupanteko sujuu asianmukaisesti.

Myyjän velvollisuudet uuden asunnon kaupassa

Myyjän velvollisuutena on antaa ostajalle asunnosta oikeat ja ajantasaiset tiedot. Myyjän on annettava ostajalle tarpeelliset erityistiedot asunnon materiaalien ja laitteiden käytöstä ja hoidosta. Myyjän velvollisuutena on luovuttaa asunto ostajalle sovittuna ajankohtana. Muussa tapauksessa ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Jos sopimusrikkomus on olennainen, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi.

Myyjän velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvaukseen, kaupan purkuun ja muihin ongelmatilanteisiin. Tämän vuoksi vastuukysymykset on hyvä käydä jo etukäteen läpi alaa tuntevan lakimiehen kanssa. Turun Asianajotoimiston lakimiehet selvittävät puolestasi, mihin olet asunnon myyjänä oikeutettu ja velvoitettu. Avustamme kaikissa niin uuden kuin myös käytetyn asunnon myyntiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Asuntokaupan virheet

Asunnon ostaminen on monelle yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä ja suurimmista hankinnoista. Näin ollen ennen asunnon ostoa onkin tarkkaan pohdittava, minkälaista asuntoa sitä onkaan ostamassa. Aina asuntokauppa ei kuitenkaan kattavasta taustatyöstäkään huolimatta suju ongelmitta ja hyvältä vaikuttaneesta asunnosta voi paljastua useitakin virheitä. Näin ollen kuten kaikissa muissakin kauppatilanteissa, myös asuntokaupassa virheet ovat siis mahdollisia.

Pitkän kokemuksen omaavat lakimiehemme palvelevat sinua Varsinais-Suomessa Turun seudulla sekä Tampereella asuntokaupan virheiden ja muiden ongelmatilanteiden osalta, tarjoten käyttöösi alan huippuosaamista. Olipa kyseessä sitten uuden asunnon tai käytetyn asunnon tai muun kiinteistön kauppa.

Asuntokaupan virheet voivat koskea esimerkiksi niin terveyteen kohdistuvia ongelmia, kuin myös laadullisia tai oikeudellisia virheitä, kuten esimerkiksi:

  • Home- ja kosteusvauriot
  • Laatuvirheet
  • Taloudelliset virheet
  • Oikeudelliset virheet
  • Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Asuntokauppariita asianajaja auttaakin sinua laaja-alaisesti ja monipuolisesti kaikissa asuntokaupan virheitä ja asuntokauppariitaa koskevissa toimeksiannoissa.