Vahingonkorvaus

Asianajotoimisto Turku ja asianajaja Turku- Turun Asianajotoimistolla on erityistä asiantuntemusta vahingonkorvausta koskevissa asioissa. Toimistomme avustaa niin vahingonaiheuttajaa kuin myös vahingonkärsijää.

Vahingonkorvauksen sovittelu

Jokainen, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan sen.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Vahingonkorvausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella myös silloin, kun vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai kun muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

Vahingonkorvausta koskevat erimielisyydet tulisi aina pyrkiä selvittämään sovinnollisesti. Asianajotoimisto Turku ja asianajaja Turku – tarjoavat oikeudellista apua vahingonkorvausasioiden sovittelussa ja varmistavat, että sovittelu on etusi ja oikeuksiesi mukainen. Mikäli riitatilanteessa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun

Henkilövahinko

Henkilövahingon sattuessa on erityisen tärkeää selvittää, mistä vahingon kärsineellä on oikeus saada korvausta. Vahingonkorvauslain mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

  • tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista
  • ansionmenetyksestä
  • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta
  • pysyvästä haitasta

Vahingonkorvauksen määrän ja vahingonkorvaustapahtuman selvittäminen vaatii usein lakimiehen apua. Turun Asianajotoimiston lakimiehet varmistavat puolestasi, että olet oikeutettu korvaukseen. Laadimme puolestasi vahingonkorvausvaatimuksen ja hoidamme muut vahingonkorvaukseen liittyvät toimeksiannot.

Korvaus kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä

Vahingonkorvauslain mukaan surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Läheisille maksettavan vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Lisäksi korvauksen tuomitsemisen on oltava kohtuullista ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet.

Toimistomme lakimiehet selvittävät puolestasi, oletko oikeutettu saamaan korvausta läheisen kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Avustamme ja tuemme kuolleen henkilön läheisiä myös oikeudenkäynneissä.

Työnantajan korvausvastuu

Mikäli työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa työssä vahingon, on työnantaja velvollinen korvaamaan sen. Työnantajan vastuun edellytyksenä on työntekijän virhe tai laiminlyönti. Työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamasta vahingosta kutsutaan isännänvastuuksi.

Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka on rinnastettavissa työntekijään. Arvioitaessa sitä, milloin itsenäinen yrittäjä on rinnastettavissa työntekijään, on huomioitava toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet.

Turun Asianajotoimiston lakimiehet antavat oikeudellista apua työnantajan korvausvastuuta koskevissa toimeksiannoissa, mukaan lukien avustaminen oikeudenkäynnissä. Lisäksi edistämme asian sovinnollista selvittämistä.

Työntekijän korvausvastuu

Työntekijä on velvollinen korvaamaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.

Vahingonkorvausta ei tuomita, jos työntekijän tuottamus on lievää. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, on työntekijä tuomittava maksamaan täysi korvaus. Täyttä korvausta ei kuitenkaan tuomita, jos asiassa on erityisiä syitä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Työntekijän korvausvastuun selvittämiseksi on usein tarpeellista turvautua lakimiehen apuun. Toimistomme lakimiehet tarjoavat käyttöösi oikeudellista apua ja avustavat korvausvastuun selvittämisessä. Lisäksi edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.