Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus tarkoittaa korvausta, joka maksetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta. Turun Asianajotoimiston asianajajat omaavat erityisen asiantuntemuksen vahingonkorvaus ja vahingonkorvausoikeus asioissa, joten voimme olla apunasi kaikissa vahingonkorvauslakia ja korvausvelvollisuutta koskevissa toimeksiannoissa. Toimistomme avustaa vahingonaiheuttajaa vahingonkorvausvastuun selvittämisessä sekä vahingonkärsijää vahingonkorvausvaatimuksen laatimisessa. Palvelemme asiakkaitamme Turun lisäksi Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella.

Vahingonkorvauksen sovittelu

Vahingonkorvauslaki määrittelee, että jokainen joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos vahingonkorvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Vahingonkorvaus voidaan kohtuuden mukaan sovitella myös silloin, kun vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai kun muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

Vahingonkorvausta koskevat erimielisyydet tulisi aina pyrkiä selvittämään sovinnollisesti. Asianajotoimisto Turku tarjoaa oikeudellista apua vahingonkorvausasioiden sovittelussa varmistaen, että sovittelu on etusi ja oikeuksiesi mukainen.

Korvaus kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä

Vahingonkorvauslain mukaan surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Läheisille maksettavan vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Lisäksi korvauksen tuomitsemisen on oltava kohtuullista ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet.

Toimistomme lakimiehet selvittävät puolestasi, oletko oikeutettu saamaan korvausta läheisen kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Avustamme ja tuemme kuolleen henkilön läheisiä myös oikeudenkäynneissä.

Henkilövahinko

Henkilövahingon sattuessa on erityisen tärkeää selvittää, mistä vahingon kärsineellä on oikeus saada korvausta. Vahingonkorvauslain mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

  • Tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista
  • Ansionmenetyksestä
  • Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta
  • Pysyvästä haitasta

Vahingonkorvauksen määrän ja vahingonkorvaustapahtuman selvittäminen vaatii usein lakimiehen apua. Turun seudulla toimivat lakimiehemme voivat varmistaa puolestasi, oletko oikeutettu korvaukseen. Laadimme puolestasi vahingonkorvausvaatimuksen ja hoidamme muut vahingonkorvaukseen liittyvät toimeksiannot.

Työnantajan korvausvastuu

Isännänvastuu tarkoittaa työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Mikäli siis työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa työssä vahingon, on työnantaja velvollinen korvaamaan sen. Näin ollen työnantajan korvausvastuu edellyttää työntekijän virhettä tai laiminlyöntiä.

Työnantajana pidetään myös henkilöä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka on rinnastettavissa työntekijään. Arvioitaessa sitä, milloin itsenäinen yrittäjä on rinnastettavissa työntekijään, on huomioitava toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet.

Työnantajan korvausvastuu ei siis aina ole suoraviivainen. Turun Asianajotoimiston asianajajat voivat kuitenkin auttaa sinua saamaan tarvitsemaasi oikeudellista apua työnantajan korvausvastuuta koskevissa toimeksiannoissa, mukaan lukien avustaminen oikeudenkäynnissä.

Työntekijän korvausvastuu

Työntekijä on velvollinen korvaamaan työssä virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.

Vahingonkorvausta ei tuomita, jos työntekijän tuottamus on lievää. Mikäli vahinko on kuitenkin aiheutettu tahallisesti, on työntekijä tuomittava maksamaan täysi korvaus. Täyttä korvausta ei kuitenkaan tuomita, jos asiassa on erityisiä syitä harkita kohtuulliseksi alennettavaa korvausta.

Työntekijän korvausvastuu tulee aina selvittää tarkkaan, jotta kaikki asianhaarat osataan ottaa huomioon. Avuksi kannattaakin pyytää vahingonkorvauslain sekä vahingonkorvausoikeuden tunteva ja osaava lakimies. Turun asianajotoimisto voikin avustaa sinua minkä tahansa korvausvastuun selvittämisessä. Lisäksi edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.