Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Perheoikeus

Perheoikeus kattaa esimerkiksi lapsen oikeuksiin liittyvät asiat, avo- ja avioerot sekä omaisuuden ositusta koskevat juridiset kysymykset. Näissä kaikissa perheoikeutta koskevissa asioissa sinua avustaa ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella Turussa ja Turun seudulla sekä Tampereella Asianajotoimisto Thureson Oy.

Lapsen huolto, tapaamisoikeudet ja asumista koskevat riita-asiat

Vanhempien muuttaessa erilleen tulee ajankohtaiseksi kysymys siitä, kenen luona lapsi asuu, ja miten turvataan lapsen läheiset suhteet hänen vanhempiinsa.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajan velvollisuutena on turvata lapsen hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhemmat voivat sopia lapsen tapaamisoikeudesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle tai muulle sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa lapsella on asuinpaikka.

Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyy oikeudellisia kysymyksiä, joiden ratkomisessa voi olla tarpeellista kääntyä lakimiehen puoleen. Turun Asianajotoimiston lakimiehet hoitavat ammattitaitoisella otteella esimerkiksi lapsen tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimisen ja oikeudenkäynnissä avustamisen.

Lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpano

Lapsen tapaamisoikeudesta voidaan solmia sopimus tai antaa tuomioistuimen määräys. Asia voidaan ratkaista myös tuomioistuinsovittelussa.

Vanhempien tekemä sopimus lapsen tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle tai muulle sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa lapsella on asuinpaikka. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus on täytäntöönpanokelpoinen.

Lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa on haettava tuomioistuimelta. Hakemusta varten on oltava joko sosiaalilautakunnan vahvistama päätös, tuomioistuimen määräys tai tuomioistuinsovittelussa vahvistettu sopimus. Täytäntöönpanoa on haettava kirjallisesti. Täytäntöönpano edellyttää aina molempien vanhempien suostumusta.

Lapsen huostaanotto

Lapsen huostaanoton tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto esimerkiksi silloin, kun lapsen huolenpidossa on vakavia puutteita ja lapsen kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Lapsen vanhemmilla, huoltajilla ja henkilöllä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut, on oikeus tulla kuulluksi. Laissa mainituissa poikkeustilanteissa kuuleminen voidaan jättää suorittamatta.

Toimistomme lakimiehet omaavat pitkän kokemuksen lapsi asiantuntijoita, jotka ovat valmiita auttamaan lapsen huostaanottoa koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Avioero

Asianajotoimistomme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella turvaavat oikeutesi avioeroa koskevassa asiassa. Avioeron yhteydessä on selvitettävä useita oikeudellisesti hankalia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Mihin avioerohakemus toimitetaan?
  • Miten nopeasti avioero astuu voimaan?
  • Kuinka pitkä on avioeron harkinta-aika?
  • Kenellä on oikeus jäädä asumaan avioparin yhteiseen asuntoon?
  • Miten omaisuus jaetaan puolisoiden kesken?

 

Turun Asianajotoimisto hoitaa puolestasi kaikki avioeroon liittyvät oikeuskysymykset edullisesti, tehokkaasti ja luotettavasti.

Avoero

Avoero viittaa tilanteisiin, joissa avopuolisoiden suhde päättyy eroon. Avopuolison tai kuolleen avopuolison perillisen vaatimuksesta toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa avopuolisot saavat pitää oman omaisuutensa. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava.

Avoeron varallisuussuhteiden määrittämiseksi ja purkamiseksi on tarvittaessa käännyttävä alaa tuntevan lakimiehen puoleen. Turun Asianajotoimiston lakimiehet hoitavat puolestasi kaikki avoeroon liittyvät oikeudelliset kysymykset, esimerkiksi omaisuuden erottelun.

Omaisuuden ositus

Omaisuuden osituksen tarkoituksena on purkaa puolisoiden välinen avioliiton aikainen aviovarallisuussuhde. Omaisuuden osituksen perusteena on joko avioliiton purkautuminen tai toisen puolison kuolema. Omaisuuden ositus voidaan tehdä joko toisen puolison tai puolison perillisen vaatimuksesta. Avioliiton purkautuessa oikeus vaatia omaisuuden ositusta eli ositusvaade on kummallakin puolisolla itsenäisesti.

Pääsääntönä on, että omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan tasan. Puolisolla on omaisuuden osituksessa oikeus erottaa itselleen kuuluvia vaatteita ja muita esineitä, jos ne on tarkoitettu ainoastaan hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentämiseksi onkin syytä kääntyä osaavan perheoikeus asianajajan puoleen.

Älä jää ongelmien kanssa yksin

Turun Asianajotoimisto tarjoaa käyttöösi Turun, Paimion, Kaarinan sekä Tampereen seudun parhaat perheoikeuden asianajajat, joiden oikeudellista asiantuntemusta voit hyödyntää kaikissa perheoikeuden juridiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Kun perheoikeus siis mietityttää, ota meihin yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää!