Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Työoikeus

Luottamus on kaiken perusta!

Työoikeus on laki, joka määrittää ja täsmentää työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Jos sinä tarvitset apua työoikeuteen liittyvissä riitatilanteessa, Turun Asianajotoimisto turvaa oikeutesi. Toimistossamme työskentelee työoikeuteen erikoistuneita lakimiehiä, jotka palvelevat sinua kaikissa työoikeudellisissa asioissa Turussa, Kaarinassa, Paimiossa, Tampereella ja tarvittaessa myös koko Suomessa. Asianajotoimistomme avustaa niin työnantajaa kuin myös työntekijää työoikeudellisissa erimielisyyksissä.

Työsuhteen tulee perustua luottamukseen

Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu aina luottamukseen. Työnantajan on voitava luottaa siihen, että työntekijä suorittaa työnsä moitteettomasti. Vastaavasti työntekijän on voitava luottaa siihen, että palkat maksetaan ajallaan eikä työnantaja kohtele työntekijöitä epätasa-arvoisesti. Työpaikalla voi kuitenkin syntyä ristiriitatilanteita. Ristiriidat on tarkoituksenmukaisinta selvittää osapuolten välillä. Mikäli riitatilanne kärjistyy, voi olla aiheellista turvautua lakimiehen apuun.

Kun työriita syttyy, Turun Asianajotoimiston lakimiehet hoitavat puolestasi kaikki työoikeuteen liittyvät toimeksiannot.

Työsopimus

Työsopimus on sopimus, jonka solmimisella työntekijä tai työntekijät yhteisenä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimuksen solmiminen voidaan suorittaa joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Tarkoituksenmukaisinta olisi tehdä työsopimus kirjallisesti. Suullisen sopimuksen voimassaoloa kun voi olla vaikea todistaa, eivätkä osapuolet välttämättä enää myöhemmin muista, mitä alunperin tuli sovittua. Kirjallinen ja selkeä työsopimus ehkäiseekin parhaiten sopimuskonfliktien syntymistä.

Toimistomme lakimiehillä on vuosien kokemus työsopimusten tarkastamisesta. Käymme asiakkaan kanssa huolellisesti läpi työsopimuksen keskeiset ehdot ja avustamme sopimuksen tulkinnassa.

Toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen työsopimus?

Työsopimus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Perustellusta syystä se voidaan kuitenkin tehdä määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta, ilman perusteltua syytä, tehty määräaikainen työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Laki ei myöskään salli toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttöä silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu oman suhteen edistäminen työntekijöihin sekä työntekijöiden keskinäisten suhteiden edistäminen. Työnantajan velvollisuutena on myös huolehtia siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös silloin, kun yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutetaan tai kehitetään. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi.

Työnantajan on myös kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti. Tasapuolisesta kohtelusta voi poiketa vain, jos poikkeaminen on perusteltua, ottaen huomioon työntekijöiden tehtävät ja aseman. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaisesti huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Jos työoikeus mietityttää tai kohtaat työoikeudellisia riita- tai ongelmatilanteita, Turun Asianajotoimiston lakimiehet ovat valmiina avustamaan sinua työnantajan velvollisuuksien ja oikeuksien selvittämisessä. Edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijällä on huolellisuusvelvollisuus. Hänen on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajan toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta antamia määräyksiä. Lisäksi työntekijän on huolehdittava hänen käytettävissään olevin keinoin omasta ja työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on myös ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Tällaisia vikoja ja puutteellisuuksia voi ilmetä käytännössä esimerkiksi työpaikan rakenteissa ja työntekijän käyttämissä koneissa ja laitteissa.

Työntekijän on myös toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijällä ei ole oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa tai ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, jotka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittavat hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työntekijällä ei ole oikeutta työsuhteen kestäessä oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on hankkinut tiedot oikeudettomasti, kielto on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Asianajajamme auttavat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella

Kun työoikeus sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet mietityttävät tai kohtaat työoikeudellisia ongelmatilanteita, Asianajotoimisto Turku on valmiina avustamaan sinua asioiden selvittämisessä. Edistämme sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita tarvittaessa ympäri Suomen.