Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Korvaus Hoitovirheestä

Korvaus Hoitovirheestä

Hoitovirheestä on mahdollista saada korvaus hoitopaikan potilasvakuutuksesta. Kaikilla Suomessa terveydenhoitoa tarjoavilla on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutuksesta säädetään potilasvahinkolaissa ja potilasvahingot käsitellään Potilasvakuutuskeskuksessa.

Potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan henkilövahinkoja. Potilasvakuutuksen piiriin kuuluvista vahinkotyypeistä tyypillisin on hoitovahinko. Potilasvakuutuksesta suoritetaan korvaus, jos on todennäköistä, että vahinko on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä. Muulla vastaavalla käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi rokottamista tai verenluovutusta.

Potilasvahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon. Potilasvakuutuksesta ei makseta korvausta, jos aiheutunut vahinko ei olisi ollut vältettävissä.

 

Hoitovirhe

Potilasvakuutuksesta korvattavat vahingot voivat olla monenlaisia. Hoitovirhe voi sijoittua hoitoprosessin eri vaiheisiin. Kyseessä voi esimerkiksi olla virheellinen diagnoosi, virheellisen hoitomenetelmän valinta tai hoitotoimenpiteen aikana tapahtunut virhe. Myös lääkkeen virheellinen määrääminen tai antaminen voi olla hoitovirhe.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät pääosin vahingonkorvauslain mukaan. Vahingonkorvauslain mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista. Muita tarpeellisia kuluja voivat esimerkiksi olla matkakulut, apuvälineistä aiheutuva vaatelisä tai kohonneet kodinhoidon kustannukset, jos vahingonkärsinyt tarvitsee esimerkiksi apua kotona.

Henkilövahingon vahingonkärsineellä on lain mukaan lisäksi oikeus korvaukseen ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta. Kivulla ja säryllä sekä muulla tilapäisellä haitalla tarkoitetaan vahingonkärsineen vahingosta johtuvaa tilapäistä elämänlaadun heikentymistä, Pysyvä haitta puolestaan tarkoittaa pysyvää elämänlaadun heikentymistä. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi toimintakyvyn alenema tai kosmeettinen haitta, kuten arpi.

Potilasvakuutuksesta ei suoriteta korvausta vähäisestä vahingosta. Korvauskäytännössä vahinkoa pidetään vähäisenä, jos siitä aiheutuu potilaalle vain lievää kipua ja särkyä, jos siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa tai kosmeettista haittaa tai jos hänen maksettavakseen jäävät kustannukset ovat korkeintaan 200 euroa. Vähäinenkin vahinko voi kuitenkin tulla aiheuttajan korvattavaksi vahingonkorvauslain perusteella, sillä potilasvahinkolaki ei sulje pois vahingonkorvauslain mukaista korvausvastuuta.

 

Hoitovirheilmoitus

Hoitovirheen korvausta haetaan potilasvakuutuksesta tekemällä kirjallinen vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituksen tekemiseen saa apua tarvittaessa hoitopaikan potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä.

Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Aika ei siis ala hoitohetkestä, vaan siitä kun vahinkoa kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- tai sairaanhoidosta.

Facebook
Twitter
LinkedIn