Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja hyvä arvopaperimarkkinatapa

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö kuuluu arvopaperimarkkinarikoksiin. Rikoslain 51 luvun 1 §:n mukaan:


”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi


1) luovuttamalla tai hankkimalla rahoitusvälineen omaan tai toisen lukuun taikka peruuttamalla rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon tai muuttamalla sitä taikka
2) neuvomalla suoraan tai välillisesti toista rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa taikka rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muuttamisessa,
on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää hyväksi 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.”


Lainkohdassa on ensinnäkin todettu, että sisäpiirintiedon väärinkäyttöön syyllistyminen edellyttää tahallisuutta tai ainakin vähintään törkeää huolimattomuutta. Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö on hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaista. Hyvä arvopaperimarkkinatapa määrittyy sen perusteella, miten huolellinen sijoittaja toimisi vastaavanlaisissa tilanteissa. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on rikos, kun taas hyvä arvopaperimarkkinatapa määrittelee, miten sijoittajan tulisi toimia oikeudenmukaisesti muita sijoittajia kohtaan. Rikosoikeudellisen rangaistuksen lisäksi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä voi seurata myös hallinto-oikeudellisia sanktioita.


Hallinto-oikeudellisista seuraamuksista säädetään laissa Finanssivalvonnasta. Lain Finanssivalvonnasta 4 luvun 38 §:n mukaan Finanssivalvonta eli Fiva voi määrätä lainkohdassa erikseen määrätyissä tilanteissa rikemaksun. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa Fiva huomioi menettelyn laadun, laajuuden ja kestoajan. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Jos teko tai laiminlyönti on erityisen moitittava, rikemaksun sijaan Fiva voi määrätä seuraamusmaksun.


Mitkä sitten ovat rikoslaissa tarkoitetut arvopaperit? Rikoslain 51 luvun 6 §:n mukaan arvopaperilla tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua arvopaperia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaan arvopaperilla tarkoitetaan sellaista arvopaperia, joka on vaihdantakelpoinen ja joka on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa. Arvopaperi voi olla esimerkiksi osakeyhtiön osake tai joukkovelkakirja. Lainkohdan mukaan arvopaperina ei kuitenkaan pidetä oikeutta, joka yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä huoneistoa, muuta tilaa tai kiinteistöä taikka kiinteistön osaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn