Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Alaikäisen Potilaan Asema

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § säätelee alaikäisen potilaan asemaa. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Hoitotoimenpiteeseen huomioitavan alaikäisyyden tarkkaa rajaa ei ole lakiin kirjattu. Käytännössä alaikäisen itsemääräämisoikeuden rajana on pidetty noin 15 ikävuotta. Tätä vanhempaa potilasta on pääosin pidetty riittävän kypsänä päättämään itse hoidostaan. Kuitenkin monesti jo 12-vuotiasta pidetään siinä määrin kehittyneenä, että hänen mielipiteensä tulee ottaa huomioon hoidosta päätettäessä. Myös huoltajien tulee lapsen hoidosta päättäessään mahdollisuuksien mukaan huomioida lapsen oma mielipide. Alaikäisellä potilaalla siis on itsemääräämisoikeus, jos häntä pidetään riittävän kypsänä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

Iästä riippumatta jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on laissa turvattu oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi.

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn