Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Potilaan Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeuden toteuttamisella turvataan potilaan ihmisarvon, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilaan oikeus tiedonsaantiin on tärkeä osa potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta. Lisäksi potilaan tiedonsaantioikeudella on tärkeä merkitys avoimuuden ja luottamuksen edistäjänä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa.

Potilaan tiedonsaantioikeudesta säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista 2 luvun 5 §. Sen mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Terveydentilan lisäksi tällaisia selvitettäviä seikkoja ovat muun muassa annettavan hoidon merkitys potilaalle, eri hoitovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat vaikutukset, riskitekijät sekä komplikaatiomahdollisuudet. Potilaalle on myös kerrottava, mitä seurauksia voi aiheutua siitä, jos hoitotoimenpide jätetään suorittamatta. Potilaalle on käytännössä kerrottava kaikista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä.

Terveydenhuollon ammattilaisten kuuluu antaa selvitys potilaalle lähtökohtaisesti oma-aloitteisesti, eikä pelkästään silloin, kun potilas sitä pyytää. Hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja potilaalla on oikeus olla hoidossaan ja sitä koskevissa päätöksissä osallisena. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa, jos potilas ei sitä tahdo.  Selvitystä ei anneta myöskään silloin, kun on ilmeistä, että sen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Selvityksessä vältetään ammatillista kieltä ja käsitteitä, joita potilas ei välttämättä tunne. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja hänen yksilölliset tarpeensa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen hoidossaan ja kohtelussaan.

Potilaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tiedot on voimassa, mitä henkilötietolain 26–28 §:ssä säädetään. Potilaan oikeudesta tietojen saantiin on lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä. Käytännössä potilaalla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin. Jos tiedot ovat potilaan mielestä virheellisiä, hän voi pyytää niiden korjaamista.

Facebook
Twitter
LinkedIn